Hoofdlijnen actuele beleidsplan

De doelstelling van de Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk luidt als volgt:
“De verdedigingswerken, de S414 te behouden, te beschermen, te restaureren en in te richten als museum en de overige bunkers en gangen toegankelijk te maken voor het publiek”.

Vanuit deze doelstelling is de afgelopen 15 jaar gewerkt. Met als resultaat dat de zuidelijke gang met bunkers toegankelijk is gemaakt. Daarnaast is de commandobunker S414 voor het grootste gedeelte gerestaureerd en eveneens toegankelijk voor publiek. Inmiddels heeft het museum al meer dan 75.000 bezoekers ontvangen.

Voor nu en de komende jaren is het beleid van de stichting gericht op de realisering van het volgende:

Hiermee kan een verdere impuls worden gegeven aan de cultuurhistorische waarde (toegankelijk maken van het gehele complex), de educatieve waarde (o.a. bezoek van scholen), de toeristische waarde (elk-weer voorziening) en milieuwaarde (verdere optimalisering overwintering vleermuizen).

Beloningsbeleid

Zowel de bestuursleden als de vrijwilligers ontvangen geen enkele vergoeding.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

Zie hiervoor onze facebookpagina (klik), waar wekelijks de werkzaamheden met foto 's worden vermeld.
Hoofdzaak is het openhouden van het museum voor bezoekers op de reguliere openingstijden.

De balans en staat van baten en lasten met toelichting

ANBI2016.pdf
ANBI2017.pdf

Hierbij een korte toelichting op de website bij het overzicht van baten en lasten over 2017 en de balans per 31 december 2017:

Baten:

Bezoekers: Wij hebben in 2017 ongeveer 8 duizend betalende bezoekers ontvangen en rondgeleid in de bunkers en het imponerende gangenstelsel.
Donateurs/sponsors: Vele particulieren en enkele bedrijven sponsoren ons door een welkome financiële gift.
Subsidie: Totaal in dit jaar ontvangen subsidie van provincie (erfgoedfonds) en gemeente (cultuurfonds) voor meerjarige projecten, die wij jaarlijks financieel en inhoudelijk verantwoorden aan subsidiverstrekkers.
Belasting: Terugontvangen omzetbelasting.

Lasten:

Explotatiekosten: Uitgaven voor de normale bedrijfsvoering en klein onderhoud aan de bunker en het gangenstelsel
Projecten: Belangrijkste uitgaven in projecten in deze periode (2017): bescherming van de vloeren, verhelpen corrossie dak en aanleggen dubbelglas kijkspleet S414 en nooduitgangen gangenstelsel.

Balans:

Deze reserveringen betreffen voorlopig ontvangen subsidiegelden en eigen financiële middelen die zijn gereserveerd voor uitgaven aan genoemde lopende projecten.