Algemene Voorwaarden Atlantikwall Museum Noordwijk 12-07-2023

E-mail:    info@atlantikwall.nl
Website:    www.atlantikwall.nl

Inleiding
Het Atlantikwall Museum Noordwijk streeft ernaar om bezoek aan het unieke bunkercomplex in Noordwijk naar wens van de bezoeker te laten verlopen, eventueel ongemak te minimaliseren en de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Deze Algemene Voorwaarden gelden te allen tijde bij een bezoek aan het museum.

Artikel 1: Definities
Binnen deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Het museum: Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk, gevestigd Verlengde Bosweg 1 te Noordwijk, KvK-nummer: 28091309. Deze stichting exploiteert het Atlantikwall Museum in het bunkercomplex in de duinen van Noordwijk.
2. Het museumcomplex: het geheel aan bunkers en gangenstelsels dat door het museum wordt onderhouden, geëxploiteerd en opengesteld voor publiek.
3. Bezoeker: eenieder die op de door het museum bedoelde en legitieme wijze het museumcomplex betreedt om het te bezoeken en/of een rondleiding/excursie te volgen.
4. Koper: eenieder die online via de officiële website van het museum, of in het museumcomplex tickets koopt bij het museum.
5. Ticket: een fysiek of digitaal document dat bezoeker recht geeft op bezoek aan het museumcomplex en/of het krijgen van een rondleiding.
6. Ticket voor rondleiding: geeft toegang tot een rondleiding door het gangenstelsel onder leiding van een gids van het museum.
7. Museumticket: geeft (vrije) toegang tot de museumbunker/museumruimtes.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Door het betreden van het museumcomplex en/of het digitaal kopen van een ticket gaat de bezoeker onherroepelijk een overeenkomst aan met het museum. Op deze overeenkomst zijn slechts deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 3: Kaartverkoop online en regulier
1. Alle prijzen die het museum hanteert zijn eindprijzen in euro’s en inclusief BTW.
2. Het museum hanteert bij reguliere en online ticketverkoop dezelfde prijzen.
3. Bij online ticketverkoop wordt direct betaald.
4. Het museum geeft geen reductie op Ticketprijzen, tenzij uitdrukkelijk vermeld in het kader van evenementen en/of speciale gelegenheden.
5. Het museum is niet aangesloten bij de Museum Jaarkaart.
6. Het museum is te alle tijde bevoegd de prijzen en voorwaarden te wijzigen. Gekochte tickets blijven geldig onder de oude prijzen en voorwaarden.
7. Alle door het museum gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie omtrent ticketverkoop zijn vrijblijvend. Het museum aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door het museum zelf gemaakte fouten in zijn aan de bezoeker gedane prijsopgaven of anderszins verschafte informatie. Die aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat in het museumcomplex aanwezig is tijdens de aanspraak, dan wel dat recent door of namens het museum is verspreid. Het museum is niet aansprakelijk voor fouten in de informatievoorziening door derden.

Artikel 4: Omboeken en retourneren van tickets
1. Gekochte tickets kunnen niet worden geretourneerd. Controleer uw (online) aankoop daarom altijd zorgvuldig voordat u afrekent.
2. Tickets voor een rondleiding kunnen tot één (1) uur voor de start van de rondleiding kosteloos worden omgeboekt.
3. Museum tickets kunnen tot de dag van geldigheid tot één (1) uur voor de opening van het museum kosteloos worden omgeboekt.
4. Indien niet tijdig wordt omgeboekt vervalt het recht op bezoek. Betaling blijft verschuldigd.
5. Het museum geeft geen geld terug of een vervangend ticket bij situaties die in de macht of risicosfeer van de bezoeker liggen. Te denken valt onder andere aan: reistijd, gebrek aan parkeergelegenheid, vergeten van de tickets.
6. Het museum kan geld teruggeven indien door omstandigheden die bij het museum liggen opening of een rondleiding niet door kan gaan. In dat geval worden geen administratiekosten ingehouden.
7. In geval van overmacht kan een verzoek tot teruggave worden gedaan bij het museum. Mocht het museum tot teruggave van geld overgaan, dan worden administratiekosten ingehouden. Deze bedragen
€ 5,- voor één (1) ticket en € 10,- voor meerdere tickets.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst
1. De bezoeker moet te allen tijde een geldig ticket kunnen tonen aan herkenbare museummedewerkers, indien daarom wordt gevraagd.
2. De bezoeker kan de toegang worden ontzegd als geen geldig ticket kan worden getoond.
3. Het museum voert het aan het ticket gekoppelde bezoek en-of rondleiding naar beste inzicht en vermogen uit. Dit betreft een inspanningsverplichting.
4. De bezoeker is voorafgaand aan de koop op de hoogte van de specifieke (fysieke) beperkingen binnen het museumcomplex, gezien het erfgoed- en historische karakter van het bunkercomplex.
5. Het museumcomplex is niet toegankelijk voor rolstoelen.

Artikel 6: Verblijf in het museumcomplex
1. Tijdens het verblijf in het museumcomplex onthoudt de bezoeker zich van aanstootgevend gedrag en het dragen van aanstootgevende kleding. De bezoeker moet de aanwijzingen en instructies van als zodanig herkenbare medewerkers van het museum te allen tijde opvolgen. Als naar het redelijk oordeel van een als zodanig herkenbare medewerker van het museum de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met fatsoensnormen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de entreekosten en/of eventuele andere gemaakte kosten.
2. Ouders en begeleiders van kinderen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de door hen meegebrachte kinderen.
3. Begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de door hen meegebrachte groep.
4. Het is de bezoeker verboden om in het museumcomplex:
a. anderen opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op museumstukken te belemmeren;
b. anderen te hinderen door gebruik van telefoons of andere bronnen van geluid;
c. huisdieren mee te nemen, met uitzondering van aangelijnde hulphonden;
d. te roken;
e. alcoholische dranken te nuttigen;
f. tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk is toegestaan.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
1. Het museum is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van door het museum en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie.
2. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen en omschrijvingen op de website of in een catalogus/folder zijn indicatief. Afwijking ervan leidt niet tot aansprakelijkheid.
3. Het verblijf van bezoeker in het museumcomplex is volledig voor eigen rekening en risico. Het museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het museum, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het museum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid verzekerd had behoren te zijn.
4. Het museum is niet aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid, in of op enig onroerende zaak waarvan het museum houder, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het museum staat.
5. Het museum is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

Artikel 8: Gevonden voorwerpen
In het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de kassa. Het museum probeert de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen. Als de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, kan deze zelf kiezen de goederen af te halen dan wel deze zich toe te laten zenden. In geval van verzending komen verzendkosten voor rekening van de eigenaar of rechthebbende. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter is de rechtbank arrondissement Den Haag, waar AWM is gevestigd en is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Juli 2023, Atlantikwall Museum Noordwijk, Verlengde Bosweg 1, 2202 NT NOORDWIJK.